Polityka prywatności, polityka opinii, polityka plików cookie

Polityka prywatności, plików cookies oraz weryfikacji opinii

1. Informacje ogólne.

Drodzy Klienci i Klientki (czyli osoby do których kierujemy ten dokument),

przetwarzamy Wasze dane osobowe celem realizacji zleconych przez Was usług tj.
Umówienia konsultacji, zabiegów (dalej usługi) oraz w celu kontaktu z Wami przez e-
mail, formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: nscszczecin@gmail.com
(zwanej dalej: naszą stroną internetową lub stroną internetową), telefon lub przez
nasz profile w portalach społecznościowych (Instagram i Facebook) oraz portalu do
rejestracji wizyt Booksy i Znany Lekarz, pełen obowiązek informacyjny znajduje się
poniżej. Zasady przedstawione w tym dokumencie mają zastosowanie do wszystkich
powyższych.

2. Administrator.

Administratorem danych osobowych jest Natural Skin spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie i adresem ul. Krasińskiego 10/5, 71-435
Szczecin, NIP 8513270370, REGON 52121375800000, zarejestrowana pod nr
0000953465 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, kapitał
zakładowy: 30000 zł ( dalej zwana jako Administrator).

Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail:
nscszczecin@gmail.com lub adresem korespondencyjnym: Natural Skin spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krasińskiego 10/5, 71-435 Szczecin lub
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 579 727 921.

3. Współadministratorzy.

Współadministratorami danych osobowych Klienta są:

1) Facebook Ireland Limited LTD, 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal
Harbour, Dublin 2, DO2X525, Irlandia (platforma Instagram, Facebook);
2) Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlandia
(platforma YouTube)

zwanych dalej łącznie platfomami społecznościowymi

a także

3) Booksy Internatiol sp. z o.o., ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Polska, NIP:
9512381607,
4) Znany Lekarz Sp. z o.o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Polska, NIP:
7010224868.

zwane dalej portalami do rejestracji wizyt

Współadministrowanie danymi osobowymi Klienta związane jest z
wykorzystywaniem przez administratora platform społecznościowych i portali do
rejestracji wizyt, a także naszej strony internetowej: nscszczecin@gmail.com,
wykorzystuje wtyczki społecznościowe (ikony znajdujące się na naszej stronie i
stanowiące symbol lub logo platformy społecznościowej lub portalu do rejestracji
wizyt) kierujące do platform społecznościowych i rezerwacji wizyt, jak również
wtyczki umożliwiające udostępnienie określonych treści w tych portalach i
platfotmach.

4. Wiek klienta niezbędny do skutecznego wyrażenia zgody.

Klient powinien mieć ukończone 16 lat, aby skutecznie wyrazić zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, poniżej 16 roku konieczne jest uzyskanie
zgodę opiekuna prawnego na wyrażenie ww. zgodę.

Administrator podejmuje niezbędne czynności w celu weryfikacji wieku użytkownika.

5. W jaki sposób i w jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy
dane Klientów?

Administrator przetwarza dane zbierane podczas aktywności Klientów na naszej
stronie internetowej m.in. w zakresie odwiedzanych stron, czasu wizyty w danym
miejscu, daty i czasu serwera, kliknięć, sposobu korzystania z usług, liczby
otwieranych podstron na naszej stronie internetowej: nscszczecin@gmail.com,
informacji o urządzeniu końcowym lub przeglądarce z którego Klient łączy się z
naszą stroną internetową, adresu IP, w tym jego lokalizacji, danych o przeglądanych
na naszej stronie internetowej, treściach, dane o źródle z którego Klient trafił na
naszą stronę internetową, położenie geograficzne (kraj, województwo i
miejscowość), danych nawigacyjnych, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w
które Klienci zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w
ramach aktywności na naszej stronie internetowej.

Rodzaje podstaw przetwarzania danych określone są w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.05. 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1, zwane dalej RODO

Informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane w celu:

1) umówienia i realizacji wizyty u naszego specjalisty (art. 6 ust. 1 lit.b RODO),
2) komunikację z Klientem poprzez telefon, e-mail, komunikator, formularz na
naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit.a RODO),
3) przyjęcia reklamacji dotyczącej wykonywanej przez nas usługi lub
odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
4) bieżącego kontaktu przez portale społecznościowe wskazane w pkt.3 powyżej
tj.: Facebook, Instagram, Booksy, Znany Lekarz (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
5) wypełniania obowiązków ciążących na nas i wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
6) rozliczeń z usługodawcami, kontrahentami, przedstawicielami, pracownikami,
współpracownikami naszych partnerów biznesowych i usługodawców (art. 6 ust. 1
lit.b RODO),

7) obsługi i dokonywania rozliczeń płatności przez bank dokonywanych przez
klientów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (art. 6 ust. 1 lit.f
RODO),
8) świadczenia przez bank na naszą rzecz usługi udostępnienia infrastruktury do
obsługi płatności przez Internet (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
9) reklamy i marketingu usług poprzez naszą stronę internetową (art. 6 ust. 1
lit.a RODO),
10) udostępnienia zdjęć po wykonanym zabiegu na naszych profilach w portalach
społecznościowych (art. 9 ust. 1 lit.a RODO),
11) w celu zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub
innych plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego
funkcjonowania naszej strony internetowej i jej podstron, a także gromadzenia
danych z ww. (art. 9 ust. 1 lit.a RODO),
12) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści
gromadzonych przez nasza stronę internetową oraz usługi newsletter; dostarczenia
treści cyfrowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
13) przesyłania oferty administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
14) wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na administratora przepisami
prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) ,
15) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych,
w tym w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
16) zapewnienia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej oraz zarządzania
nią, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
17) tworzenia baz danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
18) prowadzenia konta w portalu Instagram pod nazwą „natural_skin_ clinic” i
wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach
społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
19) prowadzenia strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą “Natural Skin
Clinic” i wchodzenia w interakcje z Klientami i innymi użytkowikami tych miejsc w
mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

20) kierowania zindywidualizowanych komunikatów marketingowych z
wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę
dokonanych przez Klienta czynności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
21) kierowania do Klienta treści marketingowych w ramach newslettera (art. 6 ust.
1 lit. f RODO),
22) prowadzenia badań i analiz naszej strony internetowej, między innymi pod
kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych
usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
23) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
24) ulepszenia usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np.
personalizowanie treści w usługach) jak również w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego (także na zlecenie reklamodawców) lub promocji własnych usług
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
25) badania skuteczności realizowanych kampanii reklamowych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
26) kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celu uzyskania informacji
zwrotnej o świadczonych usługach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ochrony praw
Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed
roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
27) statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Klientów
na naszej stronie internetowej, sposobu korzystania z konta, preferencji Klientów w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1
lit. f RODO),
28) przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
29) przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, laureata(-ów) i
opublikowania wyników konkursu, powiadomienia laureata(-ów) o wygranej, wydania
nagrody(-ów), rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w zakresie w jakim dane
osobowe dotyczą osoby poniżej 18 roku życia lub dotyczą szczególnej kategorii
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
30) wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo
telekomunikacyjne) art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy Wasze dane zgodnie z prawem, dbając o to, aby pozostały aktualne i
prawidłowe. Wasze dane osobowe nie będą przetwarzane w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Klientowi przysługują następujące prawa dot. swoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych: Klient ma prawo żądania informacji na
temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie Administrator
przekazuje osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych
osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;
2) prawo żądania sprostowania danych – Klient ma prawo żądania usunięcia
nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli
są one niekompletne;
3) prawo otrzymania kopii danych – Klient ma prawo uzyskania kopii
przetwarzanych danych osoby;
4) prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo żądania usunięcia danych
osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub
celów, dla których zostały zebrane;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo żądania od
Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to
przysługuje w następujących przypadkach:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b. osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
c. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone,
ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
d. osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na
wydanie decyzji w tej sprawie;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – Klient może w

każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach
marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, jednak w celu
innym niż cel marketingowy Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją;
7) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim dane osobowe Klienta
przetwarzane są na podstawie zgody, ma on prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, co jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;
8) prawo do wniesienia skargi – Klient ma prawo do złożenia skargi do organu
nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy
regulujące ochronę danych osobowych.

Informujemy, iż w Polsce organem nadzorczym i tym samym właściwym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia Klienta nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do
wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw
Klient może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pocztą tradycyjną wskazując zakres swoich żądań. Administrator dołoży
wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zgłoszone żądania oraz udzielać
odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące danych Klienta lub innej osoby, której
dane są przetwarzane. Odpowiedź zostanie przesłana nie później niż w terminie 30
dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub
poinformuje o wydłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyny braku udzielenia
odpowiedzi w terminie. W celu udzielenie odpowiedzi, może być konieczne podanie
dodatkowych informacji i danych.

7. Komu udostępniamy dane.

Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza związana jest ze
współpracą z podmiotami zewnętrznymi, którym Administrator udostępnia i
przekazuje dane osobowe, w szczególności są to dostawcy odpowiedzialne za
obsługę systemów informatycznym, księgowy, prawnicy oraz banki i operatorzy

płatności, agencje marketingowe, platformy do rezerwacji wizyt (Booksy, Znany
Lekarz), dostawca systemu do obsługi newslettera.

Podmioty ww. przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od
podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz
weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co
do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo
samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji,
gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w tym
obowiązek przekazania informacji do właściwych organów administracyjnych lub
organów ścigania.
8. Bezpieczeństwo danych.

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu
ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą,
niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją danych osobowych. Administrator
posiada również stosowną dokumentację, potwierdzającą, że wdrożył stosowne
procedury związane z ochroną danych osobowych.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami ochrony
bezpieczeństwa.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp
zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą naszej strony
internetowej, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

Administrator zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od nich,
zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich
standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych
umów powierzenia, w których podmioty te potwierdzają stosowanie standardów oraz
prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

9. Jak długo przechowujemy dane.

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, w tym:

1) dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter –
przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;
2) dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego –
przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;
3) pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu
cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;
4) dane osobowe dotyczące konkursu przez czas trwania wydarzenia, a
następnie do zakończenia procedur reklamacyjnych, w przypadku zwycięzców –
przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej, nie dłużej jednak niż 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono konkurs,
pozostałych Klientów/Uczestników przez okres 3 trzech liczonych od dnia
zakończenia rozstrzygnięcia w konkursie;
5) dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o
art. 21 RODO;
6) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa,
w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
7) dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez
Administratora portali społecznościowych i platform do rezerwacji wizyt, w tym
korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych
lub kont na danym portalu społecznościowym;

8) dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z
administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty
przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21
RODO.

Dane osobowe Klienta będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw
Administratora polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed
roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

10. Czy musza Państwo podawać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może
jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności naszej
strony internetowej, dostępu do określonych treści lub niemożliwością zapisania się
na wizytę lub skorzystanie z naszych usług.

11. Wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności.

Administrator wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym poprzez stronę internetową i portale
społecznościowe a także z pomocą platform do rezerwacji wizyt:

1) Formularz kontaktowy.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie
internetowej. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z
formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych
niezbędnych do nawiązania kontaktu (m.in. imię, adres e-mail, treść pytania) oraz
udzielenia odpowiedzi na pytanie. Klient może podać także inne dane w celu
ułatwienia kontaktu, obsługi zapytania lub w związku z planowaną lub odbytą wizytą.
Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w
celu przyjęcia oraz obsługi zapytania lub obsługi i realizacji wizyty. Niepodanie tych
danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub

obsługi zapytania lub obsługi i realizacji wizyty. Podanie pozostałych danych
osobowych jest dobrowolne.

2) Portale społecznościowe i platformy do rejestracji wizyt.

Administrator posiada profile na portalach społecznościowych: Facebook, i
Instagram. A także na platformach do rejestracji wizyt: Booksy, Znany Lekarz. Dane
osobowe podawane w ww. będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania
tymi profilami, komunikowania się z Klientem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na
zadawane pytania, obsługi i realizacji wizyty jak również w celach statystycznych i
analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych
wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przez
Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora.

Zasady panujące na portalach społecznościowych i platformach do rejestracji wizyt
są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z danego portalu
społecznościowego i platformy do rejestracji wizyt wynikają z regulaminów oraz
zasad portali i platform.

Administrator przetwarza ogólnodostępne dane osobowe Klienta takie jak np. imię,
nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały
oznaczone jako publiczne lub udostępnione Administratorowi przez Klienta.
Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli
portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże portali i
platform.

3) Wtyczki.

Strona internetowa wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych
Facebook oraz Instagram a także platform do rezerwacji wizyt Booksy, Znany
Lekarz.

Wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego. Strona internetowa
wykorzystuje również narzędzia umożliwiające udostępnienie określonej treści na
portal Facebook.

Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych i platform do rejestracji
wizyt tylko wtedy, gdy Klient podejmie aktywne działanie polegające na kliknięciu
odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo przeglądarka
internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu lub platformy, a
Klient zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli
właściciela danego serwisu. Jednocześnie przeglądarka internetowa Klienta nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego.
Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików
cookie. Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Klienta, jego dane osobowe są
przetwarzane na danym portalu lub platformie , a właściciel portalu lub platformy
staje się współadministratorem danych osobowych. Administrator informuje, że od
momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, Administrator nie ma wpływu na
charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego
portalu.

Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy Klient posiada konto w danym portalu
lub platformie lub czy Klient jest zalogowany. W przypadku, gdy Klient jest
zalogowany na danej platformie lub portalu to zebrane dane osobowe będą
bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Klienta konta (profilu).

4) Newsletter.

Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów newslettera w postaci
imienia oraz adresu e-mail. W formularzu zapisu na newsletter pola te są
obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów Klient
zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje
dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Klient wyraża zgodę na wysyłanie informacji
marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na
newsletter Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego
produktów i usług Administratora, a także przekazywania informacji handlowych.
Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do wysyłki newslettera. W każdej
chwili subskrybent może wycofać udzieloną zgodę, co spowoduje zaprzestanie
wysyłania newslettera.

System mailingowy wykorzystywany przez Administratora do wysyłki newslettera
odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Klienta działania związane z
przesyłanymi do Klienta wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia
wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Dostawca systemu do obsługi newslettera jest zewnętrznym dostawcą, który może
gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta przy użyciu standardowych
technologii, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W
związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera, Administrator wykorzystuje
pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie
śledzenia.

5) Narzędzia Google Analytics.

Wykorzystujemy na naszej stronie internetowej w celach analitycznych usługę
Google Analytics. W kodzie strony internetowej został zainstalowany specjalny kod
śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google
Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie
są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google
Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić
anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji
adresu IP, adres IP użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google
LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer
Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics

wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i
przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; przeglądane podstrony w
ramach naszej strony internetowej; czas spędzony na naszej stronie internetowej i
jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami strony internetowej; źródło, z
którego Klient przechodzi na naszą stronę internetową.

6) Narzędzie Google Ads.

Administrator wykorzystuje na stronie internetowej narzędzie do reklam Google Ads.
Korzystając z Google Ads, Administrator jest w stanie jedynie definiować grupy
odbiorców, do których chciałby, by reklamy docierały. Na tej podstawie Google
podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje reklamę. W celu korzystania z
Google Ads Administrator zaimplementował w kodzie naszej strony internetowej
specjalny piksel konwersji Google Ads.

Korzystając z Google Ads, Administrator nie gromadzi żadnych danych, które
pozwalałaby na identyfikację Klienta. Ewentualne zestawienie danych w taki sposób,
że nabierają one charakteru danych osobowych, może być dokonywane po stronie
Google, ale w tym zakresie Administrator nie ponosi już za to odpowiedzialności,
ponieważ Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Klientem
jako użytkownikiem usług Google.

7) Statystyki dostępne w portalach społecznościowych.

Administrator wykorzystuje dostępne na profilach społecznościowych funkcje
statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

8) Pliki cookies

1. Rodzaje.

Sesyjne pliki cookies – plikami cookies o charakterze tymczasowym, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

Stałe pliki cookies – plikami cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez Klienta.

Niezbędne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu dostarczenia
Klientowi usług oraz funkcjonalności dostępnej na naszej stornie internetowej. Za
pośrednictwem naszej strony internetowej niezbędne pliki cookies mogą być
instalowane przez Administratora.

Zbędne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu dostarczenia Klientowi
usług oraz funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej, na które Klient
musi wyrazić zgodę.

Funkcjonalne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu zapamiętywania
i dostosowania naszej strony internetowej do dokonanych przez Klienta wyborów np.
w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem naszej strony
internetowej funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora
lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator.

Analityczne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu pozyskania m.in.:
informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu na naszej stronie internetowej, poprawy
wydajności naszej strony internetowej. Za jej pośrednictwem analityczne pliki
cookies mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których
usług korzysta Administrator.

Marketingowe pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu dopasowania
wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Klienta. Za pośrednictwem
naszej strony internetowej marketingowe pliki cookies mogą być instalowane przez
Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator.

Wydajnościowe pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane w celu zrozumienia i
analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych naszej strony internetowej. Za jej
pośrednictwem wydajnościowe pliki cookies mogą być instalowane przez
Administratora.

Inne pliki cookies – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookies, które nie
mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookies mediów
społecznościowych i portali do rejestracji wizyt.

Wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne pliki cookies oraz
przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest
uzależnione od uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wycofana w każdym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Cele stosowania plików cookies.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

1) dostarczenia Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
optymalizacji ich jakości;
2) dostosowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji
Klienta;
3) prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym usprawnienia
nawigacji, procesów optymalizacji i zapamiętania preferencji dotyczących plików
cookies,
4) zapewnienia bezpieczeństwa, wsparcia mechanizmów zapobiegającym
nadużyciom w serwisach internetowych oraz zarządzania naszą stroną internetową,
5) badań statystycznych i analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób nasi klienci korzystają z naszej strony internetowej;
6) reklamowych marketingowych, służących przekazaniu Klientowi interesującej
go treści reklamowej;
7) łączenia z portalami społecznościowymi i platformami do rezerwacji wizyt.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej Klientowi wyświetlany jest
komunikat na temat stosowania plików cookies, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o
zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookies. Jeżeli Klient zaakceptuje
pliki cookies w pamięci wykorzystywanego przez Klienta urządzenia zostanie
utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Klient nie ma
kontroli. Pliki te gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony
internetowej przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz
liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na naszej stronie. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania
statystyk korzystania z naszej strony internetowej. Administrator może
wykorzystywać własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu korzystania
przez Klienta ze naszej strony internetowej.

3. Zarządzanie Plikami Cookies.

Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na
naszej stronie internetowej. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość
opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

Klient ma możliwość zarządzania plikami cookies.

● Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Klientowi
wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies, w tym ich rodzaju.
W ramach komunikatu Klient ma możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki
cookies;

● Usuwanie plików cookies z urządzenia – Klient ma możliwość usunięcia
plików cookies znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu Klient
powinien wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób Klient
usuwa wszystkie pliki cookies ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć
świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do
logowania);

● Uniemożliwienie przechowywania plików cookies – Klient ma możliwość
konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić
przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe
funkcjonowanie naszej strony internetowej. Ponieważ pliki cookies stosowane są
również do zapamiętywania preferencji Klienta dotyczących plików cookies, należy
mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności
w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu
końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych
funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być
niewidoczna;

● Tryb incognito – Klient ma możliwość korzystać z trybu incognito
oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną
usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;

● Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Klienta innego urządzenia
końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie
ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookies.

Wykorzystywanie plików cookies na naszej stronie internetowej może wiązać się z
przetwarzaniem danych osobowych Klienta, co zostało szczegółowo opisane w tym
dokumencie.

9) Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na
którym znajduje się nasza strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do
serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP
komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę użytkownika podawaną w procesie
autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język;
godziny dostępu oraz adres; strony, z której użytkownik został przekierowany;
informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Klient
korzysta. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi z naszej strony internetowej, lecz są wykorzystywane wyłącznie, jako

materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie
wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Klienta.

10) Zasady publikowania opinii
1. Administrator umożliwia pozostawienie opinii o usługach przez niego
świadczonych.
2. Publikacji podlegają wyłącznie opinie, które zostały pozostawione przez
Klientów, którzy skorzystali z usług Administratora.
3. Opinie o usługach Administratora mogą być pozostawione przez Klientów
m.in.: przy wizytówce google Administratora: https://g.co/kgs/JUhiQ3J a także na
swoim profilu w portalach społecznościowych na Facebooku:
https://www.facebook.com/share/L58K8N8mQAo6jxS6/ oraz Instagramie:
https://www.instagram.com/natural_skin_clinic?igsh=YmNrbG4xcWJodXhh
4. Administrator umożliwia publikację opinii pozytywnych jak i negatywnych.
5. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby dostępnymi
technicznie metodami ustalić i zweryfikować czy osoba która wystawiła opinię
skorzystała z jej usług. W szczególności poprzez porównanie danych osobowych
(imię i nazwisko) osób wystawiających opinię z danymi osób zebranymi w bazie
Klientów.
6. W razie ustalenia, iż osoba wystawiająca opinię nie jest i nie była Klientem,
Administratora oznacza ten fakt przy wystawionej opinii w komentarzu.
7. W razie, gdy osoba wystawiająca opinię nie podpisuje jej imieniem i
nazwiskiem Administrator zmierza do ustalenia danych tej osoby dostępnym
środkami technicznymi oraz weryfikuje czy osoba ta korzystała z usług jej lub
podmiotów z nią współpracujących.
8. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 7 powyżej, Administaror
będzie posiadał dalsze wątpliwości, co do tego czy osoba pozostawiająca opinię
skorzystała z usług Administratora, zwróci się on do osoby, która pozostawiła opinię
o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Klientem, który rzeczywiście
skorzystał z usług Administratora.
9. W razie niemożliwości dokonania ustalenia albo braku odpowiedzi, o czym
mowa powyżej, Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania w celu

usunięcia opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem danego portalu lub platformy z
prośbą o usunięcie opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności.
10. Administrator dodaje – o ile jest to możliwe – także komentarz pod opinią,
wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez Klienta, który skorzystał z
usług Administratora.
11. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega
sobie możliwość do całkowitego lub częściowego modyfikowania lub usuwania
poszczególnych opinii, nawet po ich opublikowaniu, w sytuacji, gdy:

1) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności: jest
obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna,
zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca,
oszczercza lub propagująca przemoc;
2) narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności: narusza
prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do
wizerunku;
3) jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd, lub zawiera nieprawdziwe
twierdzenia dotyczące faktów;
4) zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
5) zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy, robaki komputerowe
lub inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie, lub pliki;
6) zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
7) wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
8) wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony
trzeciej.

12. Poza sytuacjami opisanymi w regulacjach powyżej, opinie nie są przez
Administratora usuwane, redagowane, zmieniane, edytowane, skracane, ani
modyfikowane.
13. Opinie nie są sponsorowane ani opłacane w żadnej formie.
14. Administrator może samodzielnie publikować opinie, które otrzyma od osób,
które skorzystały z jego usług.

15. Administrator zezwala na wydawanie opinii na portalach w mediach
społecznościowych i portalach do rejestracji wizyt ( Booksy, Znany Lekarz) zgodnie z
dostępną tam funkcjonalnością.
16. Zasady weryfikacji opinii określone powyżej stosuje się odpowiednio do opinii
publikowanych w mediach społecznościowych na profilach innych niż profil
Administratora a także na portalach do rejestracji wizyt ( Booksy, Znany Lekarz).

11) Zasady odpowiedzialności.

1. Wyłączną odpowiedzialność za opinie ponoszą osoby je pozostawiające.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii pozostawionych, w
tym odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia osób trzecich, spowodowane
zamieszczonymi opiniami.
3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również
praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć oraz wartości osób
trzecich.

12) Zmiany polityki prywatności, plików cookies, weryfikacji opinii.
Administrator dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur, więc niniejszy
dokument jest na bieżąco weryfikowany i w razie potrzeby zmieniany lub
uzupełniany. Administrator zachęca Klientów do regularnego sprawdzania treści
niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.

Najnowsza wersja tego dokumentu jest publikowana na naszej stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2024 r.

Aktualności

Wakacyjna oferta specjalna
2024/06/04

Wakacyjna oferta specjalna

Sprawdź jak dużo możesz zaoszczędzić wybierając nasze letnie pakiety :)


KLIKNIJ W LOGO ZAREZERWUJ WIZYTĘ