Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU
NATURAL SKIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE
§ 1
Podstawa i zasady działania
1. Natural Skin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem leczniczym
(zwanym w dalszej części regulaminu Podmiotem lub Podmiotem Leczniczym) działającym
na podstawie:
1) Obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
b) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarz dentysty;
c) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych;
2) Wpisu Podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 nr księgi rejestrowej: 000000250708,  organ rejestrowy: Wojewoda zachodniopomorski,  data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.04.2022r.
3) Regulaminu organizacyjnego.
2. Wraz ze świadczeniami zdrowotnymi w Podmiocie leczniczym wykonywana jest także na
rzecz klientów działalność niemedyczna tj. kosmetologiczna i kosmetyczna w sposób
nieuciążliwy dla działalności leczniczej i pacjentów.
3. Świadczenia zdrowotne i usługi niemedyczne tj. kosmetyczne i kosmetologiczne
świadczone są w formie wizyt lub usług.
§ 2
Regulamin
1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady działalności oraz
udzielenia świadczeń zdrowotnych w Podmiocie leczniczym oraz świadczenia usług
niemedycznych tj. kosmetycznych i kosmetologicznych, ich przebieg oraz miejsce
wykonania, warunki i zasady rezerwowania świadczeń/usług/wizyt, a także zasady i
terminy płatności oraz tryb postępowań reklamacyjnych.
2. Postanowienia ogólne określone w niniejszym regulaminie dla Podmiotu leczniczego
świadczącego usługi na rzecz pacjentów usług medycznych dotyczą także klientów usług
niemedycznych tj. kosmetycznych i kosmetologicznych.
3. Regulamin określa w szczególności:
1) cele i zadania Podmiotu;
2) strukturę organizacyjną Podmiotu w tym organizację i zadania zakładu leczniczego
oraz jego jednostek i komórek a także warunki współdziałania między nimi;
3) rodzaj wykonywanej działalności, w tym leczniczej i zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych oraz usług niemedycznych tj. kosmetycznych i kosmetologicznych;
4) proces, przebieg i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych oraz usług
niemedycznych tj. kosmetycznych i kosmetologicznych,
5) prowadzenie dokumentacji medycznej i zabiegowej w Podmiocie;
6) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej;
7) prawa i obowiązki pacjenta oraz klienta,
8) sposób kierowania jednostką lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego,
9) zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące w Podmiocie pacjentów oraz
klientów,
10) zasady pobierania opłat za świadczenia zdrowotne oraz usługi niemedyczne tj.
kosmetyczne i kosmetologiczne.
5. Na potrzeby Regulaminu podaje się dane kontaktowe:  adres ul. Zygmunta Krasińskiego 10/5, 71-435 Szczecin,  adres poczty elektronicznej – nscszczecin@gmail.com,  numer telefonu – +48 579 727 921
§ 3
Siedziba
Siedzibą Podmiotu jest Szczecin.
§ 4
Miejsce udzielania świadczeń
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych i usług niemedycznych tj. kosmetycznych i
kosmetologicznych jest lokal mieszczący się przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10/5, 71-435
Szczecin.
§ 5
Godziny otwarcia
1. Podmiot jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 19:00.
2. Informacje o godzinach otwarcia są umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych dla
pacjentów i klientów oraz na stronie internetowej https://www.naturalskinclinic.pl/
3. Świadczenia zdrowotne oraz usługi niemedyczne tj. kosmetyczne i kosmetologiczne
udzielane są w godzinach otwarcia Podmiotu, w terminie i czasie wcześniej ustalonym, po
wcześniejszej rejestracji wizyty.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Podmiot zastrzega sobie prawo do
zmiany godzin i dni otwarcia z ważnych przyczyn.
§ 6
Rejestracja
1. Rejestracja pacjentów i klientów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osoby
trzeciej:
1) w siedzibie Podmiotu;
2) telefonicznie pod numerem +48 579 727 921
3) internetowo przez stronę internetową Booksy pod adresem: https://booksy.com/pl￾pl/101844_natural-skin-sp-z-o-o_medycyna-estetyczna_18078_szczecin#from-moment, z tym że szczegółowe zasady rejestracji oraz dokonywania płatności za usługę w tym
zadatków za pośrednictwem Booksy reguluje regulamin Booksy dostępny na stronie
booksy.com.
2. Podczas rejestracji pacjent/klient zostanie poproszony o podanie następujących danych
osobowych: imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.
3. Podczas rejestracji osoba rejestrująca zaproponuje najbliższy możliwy termin
wizyty/usługi. Jeżeli okaże się, że zaproponowany termin jest zbyt odległy, pacjent/klient
może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z
wizyty/usługi w sytuacji, w której inny pacjent/klient odwoła wizytę/usługę lub z innych
przyczyn jego wizyta zostanie anulowana.
4. Pacjent/klient jest rejestrowany zgodnie z grafikiem obowiązującym w Podmiocie.
5. Pacjent/klient zgłaszając się do Podmiotu w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego lub
usługi niemedycznej tj. kosmetycznej i kosmetologicznej zobowiązany jest mieć przy sobie i
okazać na wezwanie dokument potwierdzający tożsamość.
§ 7
Potwierdzanie, Anulowanie, Skracanie i Odwołanie Wizyty/Usług
1. W terminie co najmniej 24 godzin przed umówioną wizytą/usługą pacjent/klient
otrzymuje wiadomość tekstową SMS, z przypomnieniem o wizycie/usłudze.
2. Klient ma prawo odwołać wizytę/usługę najpóźniej na 7 dni przed wizytą/usługą.
3. Podmiot ma prawo do odwołania wizyty/usługi w terminie nie później niż na 7 dni
przed wizytą/usługą,
4. W wypadku odwołania wizyty w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 strona
odwołująca (pacjent/klient albo Podmiot) niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej lub telefonicznej w tym tekstowej SMS o odwołaniu wizyty/usługi.
5. Jeżeli przesunięcie w godzinie wizyty/usługi wynika w szczególności z przyczyn
niezależnych od podmiotu i trwa dłużej niż 15 minut, podmiot w miarę możliwości
poinformuje pacjentów/klientów zapisanych na wizytę/usługę w tym dniu lub oczekujących w
siedzibie podmiotu o przesunięcie terminu wizyty/usługi.
6. Pacjent/Klient ma obowiązek stawić się punktualnie w siedzibie podmiotu na
umówioną wizytę/usługę. W przypadku spóźnienia się pacjenta/klienta na wizytę/usługę,
Podmiot zastrzega sobie prawo do skrócenia wizyty/usługi przy zachowaniu prawa do
pobrania pełnej ceny za wizytę/usługę w przypadku spóźnienia pacjent/klienta na
wizytę/usługę.
7. Podmiot zastrzega sobie także prawo do odmowy wykonania wizyty/usługi w sytuacji,
gdy skrócony czas na wykonanie wizyty/usługi nie pozwala na jej wykonanie z należytą
starannością. , w tym wypadku traktowane jest to jako niewykonanie umowy przez klienta.
Jeżeli klient uiścił zadatek, zastosowanie mają zapisy dot. prawa do zatrzymania zadatku
określone w niniejszym regulaminie.
§ 8
Wysokość opłat za świadczenia medyczne i usługi niemedyczne
1. Świadczenia zdrowotne oraz usługi niemedyczne tj. kosmetyczne i kosmetologiczne
udzielane są przez Podmiot odpłatnie.
2. Podmiot pobiera opłaty zgodnie z cennikiem udostępnionym w Podmiocie oraz na stronie
internetowej https://www.naturalskinclinic.pl/cennik/ oraz w Booksy pod adresem
https://booksy.com/pl-pl/101844_natural-skin-sp-z-o-o_medycyna￾estetyczna_18078_szczecin#from-moment
3. Ceny podane w cenniku są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Cena dotyczy jednorazowej wizyty/usługi, chyba, że w cenniku wskazano inaczej.
5. Podmiot zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofania oraz wprowadzania nowych
wizyt/usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny wizyt/usług, które zostały
ustalone przed datą wejścia w życie zmiany ceny wizyt lub usług.
6. Informacje o wizytach i usługach podane w cenniku, o którym mowa w ust. 1, w
szczególności ich opis i cena nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są
jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
§ 9
Płatności, zadatek
1. Zasady i terminy płatności w tym zadatków za usługi zarezerwowane (umówione)
przez Booksy reguluje regulamin Booksy, o którym mowa w par.6 ust. 1 pkt 3 niniejszego
regulaminu. Poniższe zasady dotyczą usług zarejestrowanych (umówionych) w sposób
opisany w par.6 ust.1 pkt 1 i 2.
2. Przedstawione w niniejszym paragrafie zasady płatności dotyczą zarówno świadczeń
zdrowotnych jak i usług niemedycznych tj. kosmetycznych, kosmetologicznych.
3. Pacjent/klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę/usługę w rejestracji
najpóźniej po wykonaniu wizyty/usługi.
4. Dostępnymi w Podmiocie formami płatności są:
1) gotówka;
2) karta płatnicza;
3) bon (voucher) wydany przez Podmiot;
4) przelew bankowy na numer konta Podmiotu tj. PL 53109014920000000149760235.
5. Podmiot zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą
polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na daną usługę lub produkty lub
grupę usług albo produktów. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas wskazany
przez Podmiot lub do odwołania.
6. Podmiot zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku na poczet ceny za wizytę lub
świadczone usługi w kwocie nie wyższej niż 50 % wynagrodzenia ceny za wizytę/usługę
albo zapłaty ceny wizyty/usługi w całości przed jej wykonaniem z ważnych przyczyn, w
szczególności, gdy:
a. podczas realizacji poprzednich wizyty/usługi: – pacjent/klient pomimo rezerwacji wizyty/usługi nie stawił się w terminie umówionym i
nie odwołał wizyty/usługi; – pacjent/klient nie zapłacił za wykonaną wizytę/usługę; – pacjent/klient opóźniał się z uiszczeniem ceny z tytułu wykonanej wizyty/usługi;
b. wykonanie wizyty/usługi wiąże się z wysokimi kosztami, na które składają się m.in.
koszty materiałów, które mają być użyte do wykonania wizyty/usługi;
c. inne ważne przyczyny, o których pacjent/klient zostanie poinformowany przed
wizytą/usługą.
7. Kwota zadatku może być inna w zależności od rodzaju wizyty/usługi, jednak
pacjent/klient jest każdorazowo informowany o jego wysokości przed umówieniem
terminu wizyty/usługi.
8. Termin płatności zadatku, wynosi 3 (trzy) dni licząc od daty umówienia/rezerwacji terminu
wizyty/ usługi.
9. Wpłata zadatku może nastąpić w Podmiocie w godzinach otwarcia lub przelewem
internetowym na konto bankowe Podmiotu nr: PL 53109014920000000149760235.
10. W przypadku zapłaty zadatku przelewem na rachunek bankowy podmiotu wymagane
jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres poczty elektronicznej Podmiotu przed
wykonaniem wizyty/ usługi.
11. Brak zapłaty zadatku we wskazanym terminie i ustalonej kwocie jest równoznaczny z
rezygnacją przez pacjenta/klienta z umówionej wizyty/ usługi bez prawa do żądania
wykonania usługi.
12. W razie wykonania wizyty/usługi zadatek ulega zaliczeniu na poczet ceny.
13. Podmiotowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu oraz do zatrzymania wpłaconego przez pacjenta/klienta zadatku w
przypadku niewykonania umowy przez pacjenta/klienta rozumiane jako niestawiennictwo
pacjenta/klienta na termin wykonania wizyty/usługi albo jej odwołanie po terminie określonym
w par.7 ust.2 albo jej nieodwołaniem albo w sytuacji opisanej w par. 7 ust.7 powyżej.
14. Niezależnie od prawa do zatrzymania zadatku podmiotowi przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę wywołaną niestawiennictwem, o którym
mowa w ust. 13, a także odwołaniem po terminie określonym w par.7 ust.2 albo jej
nieodwołaniem albo w sytuacji opisanej w par. 7 ust.7 powyżej.
15. W przypadku niewykonania umowy przez Podmiot rozumiane jako niewykonanie
wizyty/ usługi, pacjentowi/klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu i żądania podwójnej kwoty uiszczonego zadatku.
16. Jednakże w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek
zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie
umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.
§ 10
Reklamacje
1. Pacjent/klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń
zdrowotnych a także usług niemedycznych w Podmiocie ma prawo do złożenia
reklamacji.
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres mailowy nscszczecin@gmail.com
albo adres korespondencyjny Podmiotu wskazany w par.2 ust.5.
3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż 7 dni od wykonania wizyty/usługi
lub wystąpienia niepożądanych efektów, chyba że pacjent/klient został o nich
poinformowany przed wykonaniem wizyty/usługi. Składając reklamację pacjent/klient jest
obowiązany opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa reklamację za
zasadną oraz żądania związane z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać także dane
umożliwiające identyfikację pacjenta/klienta oraz adres e-mail, na który należy skierować
odpowiedź na reklamację, w razie jego braku adres korespondencyjny.
4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
5. Podmiot może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentacji w przypadkach
wymagających podjęcia czynności wyjaśniających albo skierowania wystąpienia do
innych jednostek lub instytucji, w celu przygotowania odpowiedzi na reklamację.
§ 11
Zakazy
1. Zakazuje się na terenie Podmiotu prowadzenia wszelkiej działalności akwizycyjnej i
handlowej bez uzyskania uprzedniej zgody Podmiotu leczniczego.
2. Zakazuje się palenia tytoniu, w tym papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz
używania jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie siedziby.
3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na teren Podmiotu leczniczego.
§ 12
Wiek pacjenta/klienta
1. Ze świadczeń zdrowotnych, w tym badań oraz usług niemedycznych udzielanych przez
Podmiot może korzystać:
a. osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych po wyrażeniu przez
nią zgody przed rozpoczęciem zabiegu/usługi/wizyty:;
b. osoba małoletnia powyżej 16 roku życia po wyrażeniu przez nią zgody przed rozpoczęciem
zabiegu/usługi/wizyty oraz za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego, opiekuna
prawnego lub faktycznego jeżeli zachodzi potrzeba wykonania zabiegu/wizyty/usługi￾wyrażoną przez rozpoczęciem zabiegu/usługi/wizyty;
c. osoba małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub
faktycznego jeżeli zachodzi potrzeba wykonania zabiegu/wizyty/usługi- wyrażoną przez
rozpoczęciem zabiegu/usługi/wizyty.
§ 13 Odpowiedzialność
1. Pacjenci/Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia
wyposażenia Podmiotu. Za szkody spowodowane przez osoby małoletnie odpowiedzialni są
ich ustawowi przedstawiciele lub opiekunowie prawni.
2. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pacjenta/klienta pozostawione
w miejscu do tego nieprzeznaczonym tj. poza szafkami na odzież wierzchnią i rzeczy
pacjenta/klienta, z tym że rzeczy szczególnie wartościowe pacjent/klient ma obowiązek
zdeponować w rejestracji.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie niezastosowanie się
pacjenta/klienta do postanowień regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w
przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje
wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną wizytę/usługę po stronie Podmiotu.
§14 Ochrona danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym
informacja o prawach pacjenta/klienta związanych z przetwarzaniem danych osobowych
znajdują się w dokumentacji zabiegowej/medycznej tj. karcie pacjenta/klienta lub
dokumencie oznaczonym jako Klauzula Informacyjna RODO dostępnym w Podmiocie.
II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUG NIEMEDYCZNYCH TJ.
KOSMETYCZNYCH I KOSMETOLOGICZNYCH
§ 15 Zasady wykonywania usług niemedycznych tj. kosmetycznych i
kosmetologicznych
1. Usługi niemedyczne tj. kosmetyczne i kosmetologiczne wykonywane są przez
specjalistów, posiadających doświadczenie zawodowe oraz umiejętności potrzebne do
wykonania usługi.
2. Wykonanie usługi przez Podmiot na rzecz klienta odbywa się po zapoznaniu się i
podpisaniu przez klienta stosownej dokumentacji zabiegowej, na którą składają się:
a) Karta wywiadu zabiegowego,
b) Zgoda Klienta na zabieg z ewentualnym rysunkiem,
c) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym
wizerunku na potrzeby dokumentacji zabiegowej.
3. Odmowa wypełnienia karty wywiadu zabiegowego, podania swoich danych, informacji o
stanie zdrowia lub odmowy wykonania zdjęć dokumentujących przebieg terapii (bez
konieczności udzielenia zgody na ich rozpowszechnianie) wiąże się z odmową
wykonania zabiegu/usługi.
4. Przed wykonaniem zabiegu/usługi przez Podmiot na rzecz klienta upoważniona osoba
dokonuje kwalifikacji klienta do zabiegu/usługi na podstawie danych podanych przez
klienta w karcie klienta w tym wywiadzie zabiegowym, a także informuje go o przebiegu
zabiegu/usługi możliwych negatywnych następstwach wykonania zabiegu oraz ryzyku
wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
5. Podmiot zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zabiegu/usługi na rzecz klienta w
każdym czasie, w szczególności w sytuacji, w której jego stan zdrowia zgodny z
podanymi w dokumentacji zabiegowej powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa
negatywnych następstw lub zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
6. Klient ma obowiązek podawać informacje zgodnie z prawdą i nie zatajać żadnych
informacji, o których udzielenie został poproszony.
7. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których
udzielenie klient został poproszony, Podmiot ani osoby w niej zatrudnione lub z nią
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki usługi
lub jego niepożądane następstwa, których można było uniknąć, gdyby klient podał
prawdziwe informacje lub informacji nie zataił.
8. Podmiot może zalecić, aby przed dokonaniem zabiegu/usługi klient poddał się badaniom
lekarskim celem ustalenia ogólnego stanu zdrowia i wykrycia ewentualnych
przeciwwskazań do dokonania usługi/ zabiegu, uzależniając od tego wykonanie usługi na
rzecz klienta. Badania takie winny być wykonane przez klienta we własnym zakresie, na
jego koszt i ryzyko.
9. Klient przyjmuje do wiadomości, że istotą usług wykonywanych przez Podmiot w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i
wiedzą, niegwarantujące jednak osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter.
III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU LECZNICZEGO
§ 16
Oznaczenie podmiotu leczniczego i zakładu leczniczego
1.Podmiot leczniczy działa pod firmą Natural Skin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Natural Skin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana jest do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000953465.
3. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Natural Skin
Medical Aesthetic.
§ 17
Cel
Celem Podmiotu leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych tj. leczniczych usług specjalistycznych służących zachowaniu, przywracaniu i
poprawie stanu zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych w porozumieniu z
pacjentem tj. działań wiążących się z ingerencją w tkanki ludzkie, wykonywanych przez
lekarzy, służącym przywracaniu lub poprawie fizycznego, umysłowego i społecznego
samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu.
§ 18
Zadania
Do zadań Podmiotu leczniczego należy w szczególności udzielanie ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności diagnostyka i leczenie w zakresie dziedzin
medycznych poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego jak i udzielanie
indywidualnych porad i konsultacji.
§ 19
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w formie ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w następującym zakresie:
1) Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinach:
a) Medycyna Estetyczna,
b) Dermatologia,
c) Chirurgia ogólna,
d) Chirurgia plastyczna.
§ 20
Struktura organizacyjna
1. Strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego Natural Skin spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością stanowią:
1) zakład leczniczy,
2) jednostka organizacyjna,
3) komórki organizacyjne,
2. Schemat struktury organizacyjnej Podmiotu leczniczego określa załącznik nr 1 do
Regulaminu.
§ 21
Zakład leczniczy
Zakładem leczniczym Podmiotu leczniczego Natural Skin spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością jest NATURAL SKIN MEDICAL AESTHETIC mieszczący się w
Szczecinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10/5, 71-435 Szczecin.
§ 22
Jednostka organizacyjna i jej zadania
1. Jednostką organizacyjną Podmiotu leczniczego jest NATURAL SKIN Medical Aesthetic
mieszczący się w Szczecinie przy ul. Zygmunta Krasińskiego 10/5, 71-435 Szczecin.
2. Do zadań jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) realizacja świadczeń zdrowotnych i innych zadań przydzielonych w oparciu o
postanowienia Regulaminu, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
inne obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały osób zarządzających Podmiotem;
2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań;
3) opracowywanie planu finansowego i inwestycyjnego na dany rok, realizacja zadań z nich
wynikających;
4) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwania ponadplanowych środków
finansowych na zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną;
5) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych
informacji;
6) realizowanie innych zadań, przypisanych podmiotom leczniczymi i określonych przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.
§ 23
Komórki organizacyjne i zakresy ich działania
1. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
1) Medycyna Estetyczna,
2) Poradnia dermatologiczna,
3) Poradnia chirurgii ogólnej,
4) Poradnia chirurgii plastycznej.
2. Komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych służących profilaktyce,
zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz wykonywanie innych działań
medycznych w porozumieniu z pacjentem tj. działań wiążących się z ingerencją w tkanki
ludzkie, wykonywanych przez lekarzy, służącym przywracaniu lub poprawie fizycznego,
umysłowego i społecznego samopoczucia pacjenta, poprzez poprawę jego wyglądu.
§ 24
Zakres czynności pracowników i współpracowników
1. Szczegółowy zakres czynności pracownika Podmiotu leczniczego określa umowa o pracę
oraz indywidualny zakres czynności pracownika.
2. Szczegółowy zakres czynności współpracownika, świadczeniobiorcy i zleceniobiorcy
Podmiotu leczniczego określa umowa cywilnoprawna sporządzona w związku z
powierzeniem określonych czynności w Podmiocie leczniczym.
§ 25
Kierowanie Podmiotem oraz współdziałanie wewnątrz Podmiotu
1. Podmiotem kierują i reprezentują na zewnątrz: Małgorzata Głodek- Jaz, Jagoda
Jeżewska, Łukasz Kozak będący członkami zarządu Natural Skin spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
2. Kierujący podmiotem może powierzyć określone czynności z zakresu zarządzania
podmiotem pracownikowi, świadczeniobiorcy, zleceniobiorcy lub współpracownikowi.
3. Do kompetencji osób zrządzających Podmiotem leczniczym należy:
1) reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz;
2) prowadzenie bieżących spraw Podmiotu związanych z administrowaniem i
organizacją jego pracy;
3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Podmiotu leczniczego – zgodnie z jego
celem;
4) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych komórek i pracowników,
współpracowników, świadczeniobiorców i zleceniobiorców w celu osiągnięcia przez
firmę jak najlepszej efektywności i zamierzonych wyników;
5) kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników i
współpracowników oraz na rynku;
6) podejmowanie decyzji w sprawach współpracy gospodarczej z innymi podmiotami;
7) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i
rozwiązywaniem stosunku pracy;
8) kierowanie pracą podległego personelu;
9) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność Podmiotu.
4. Komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę lub zlecenie a także świadczące
usługi w ramach tych komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia
sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno￾leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.
5. Wszystkie elementy struktury podmiotu leczniczego są zobowiązane współpracować ze
sobą tj. elementy struktury medycznej podmiotu leczniczego oraz elementy struktury
niemedycznej tj. kosmetycznej i kosmetologicznej.
6. Współdziałanie, o którym mowa wyżej, odbywa się z poszanowaniem obowiązujących
przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta i klienta.
7. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialni są Małgorzata Głodek- Jaz, Jagoda
Jeżewska, Łukasz Kozak bądź inne osoby przez nich wyznaczone.
§ 26
Organizacja świadczeń zdrowotnych
1. Podmiot organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom
najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń/usług/wizyt.
2. W przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględnia się:
1) prawa i obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
2) wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa;
3) zasady wynikające z procedur i standardów postępowania wdrożonego,
4) zasady wynikające z obowiązujących standardów medycznych.
3. Podmiot, jego pracownicy, zleceniobiorcy, świadczeniobiorcy oraz współpracownicy
zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta uzyskane w związku z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
§ 27
Zasady udzielania świadczeń
1. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
1) w sposób nieograniczający dostępności świadczeń dla pacjentów;
2) w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego i przejrzystego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej;
3) zgodnie z kryteriami medycznymi.
§ 28
Współpraca z innymi podmiotami
1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu
udzielania świadczeń zdrowotnych, Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami
wykonującymi działalność leczniczą lub udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych
pacjentów.
2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z
poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta
oraz niniejszego regulaminu.
§ 29
Sporządzanie, treść i przechowywanie, rodzaje dokumentacji medycznej
1. Podmiot prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji i funkcjonowania Podmiotu.
2. Podmiot prowadzi dokumentacją medyczną osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci papierowej albo elektronicznej tj. w
jednej z powyższych form.
4. Dokumentację medyczną w Podmiocie prowadzi się zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
5. W przypadku konieczności dokonania modyfikacji wpisu elektronicznego z zakończonej
wizyty, konieczne jest utworzenie nowego wpisu, bez modyfikacji wpisu podstawowego.
Każda zmiana wpisu musi zawierać wskazanie przyczyny modyfikacji.
6. Wszelkie dokumenty, które wymagają pisemnego podpisu pacjenta (np. zgoda na zabieg,
upoważnienie do udzielania informacji o stanie zdrowia) są odbierane od pacjentów
bezpośrednio przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
7. We wpisie z każdej wizyty muszą się znaleźć następujące informacje:
a) cel wizyty i ocena stanu ogólnego pacjenta,
b) dane z badania podmiotowego,
c) dane z badania przedmiotowego,
d) zalecenia, ustalony z pacjentem sposób i zakres udzielania świadczenia zdrowotnego,
g) opis przebiegu i skutków badania, wykonanego zabiegu, operacji,
h) informacje o lekach, wraz z dawkowaniem, lub wyrobach medycznych przepisanych
pacjentowi na receptach lub zleceniach na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jeżeli zostały
przepisane;
i) ustalenie terminu badania, wizyty kontrolnej,
j) zalecenia po wizycie i po zabiegowe,
k) inne informacje oraz, które lekarz uznaje za istotne dla oceny przebiegu wizyty.
8. Wpisy w dokumentacji medycznej, zawierające tzw. Literówki i drobne omyłki, uznaje się
za wykonane z zachowaniem wymaganej staranności.
9. Podmiot przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w pomieszczeniach:
1) siedziby;
2) archiwum zewnętrznego, zgodnie z zawartą umową.
11. Dokumentacja administracyjna i pracownicza przechowywana jest w pomieszczeniach
siedziby. Dokumenty archiwalne, rachunkowe oraz dokumentację kadrową przechowuje
zewnętrzne biuro rachunkowe.
12. Zadaniem Podmiotu leczniczego jest prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z
udzielaniem pacjentom świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna składa się z:
1) dokumentacji indywidualnej wewnętrznej;
2) dokumentacji indywidualnej zewnętrznej;
3) wewnętrznej dokumentacji zbiorczej.
13. Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowi historia zdrowia i choroby pacjenta.
14. Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią:
1) skierowania na badania diagnostyczne lub konsultacje;
2) zaświadczenia;
3) orzeczenia;
4) opinie lekarskie;
5) zwolnienia lekarskie.
15. Wewnętrzną dokumentację zbiorczą stanowią w szczególności:
1) rejestr przyjętych pacjentów
2) rejestr zabiegów wykonywanych;
3) rejestr nieprawidłowych wyników badań;
4) rejestr zdarzeń medycznych niepożądanych;
16. Podmiot leczniczy prowadzi archiwum dokumentacji medycznej pacjentów.
17. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu Podmiot leczniczy udzielił
świadczenia zdrowotnego, stanowi jego własność.
18. Wewnętrzna dokumentacja medyczna pacjenta, któremu zakończono udzielać
świadczenie zdrowotne przekazywana jest do archiwum.
§ 30
Udostępnianie dokumentacji medycznej
1. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną pacjentom, ich przedstawicielom
ustawowym lub osobom przez nich upoważnionym, a także osobom bliskim oraz innym
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w Podmiocie leczniczym;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, zdjęć (fotokopii);
3) poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po
wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a
także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
3. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek uprawnionego.
4. Podmiot zobowiązany jest do wydania kopii dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki,
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
4. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie
poufności i ochrony danych osobowych.
5. Udostępnianie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego
upoważnionej dokumentacji medycznej zbiorczej następuje poprzez wskazanie jedynie tych
informacji, które dotyczą pacjenta objętego indywidualnym wnioskiem.
6. W przypadku wydania na żądanie uprawnionych organów i instytucji oryginałów
dokumentacji medycznej w Podmiocie leczniczym należy pozostawić kopię lub pełny odpis
wydanej dokumentacji.
§ 31
Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
1. Za udostępnianie dokumentacji medycznej Podmiot pobiera opłatę. Wysokość opłaty
określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji
medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy lub w
związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych.
§ 32
Przekazywanie informacji i danych osobowych
1. Zakres danych umieszczanych w indywidualnej i zbiorczej wewnętrznej dokumentacji
medycznej prowadzonej przez Podmiot leczniczy określają odrębne przepisy.
2. Ruch pacjentów może być rejestrowany za pomocą systemu ewidencji elektronicznej.
3. Zbiory informacji sporządzone i utrwalone na komputerowych nośnikach informacji
prowadzone są z zachowaniem selektywności dostępu do zbioru informacji, w sposób
uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym oraz zapewniający ochronę przed
zniszczeniem i utratą.
§ 33
Prawo do informacji
1. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia,
rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających
się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu.
2. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą pacjenta.
§ 34
Zgoda pacjenta
1. Przeprowadzanie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego może być wykonane
wyłącznie po wyrażeniu świadomej zgody przez pacjenta na zasadach określonych w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Zgoda pacjenta na świadczenia zdrowotne udzielana jest pisemnie na formularzach zgody
przed przystąpieniem do wykonania świadczenia zdrowotnego oraz po poinformowaniu
pacjenta o jego przebiegu, oczekiwanych efektach, skutkach ubocznych i następstwach jakie
mogą wystąpić a także o zaleceniach pozabiegowych.
3. Wszystkie okoliczności związane z udzieleniem zgody przez pacjenta lub jej odmową
podlegają wpisowi do historii zdrowia i choroby pacjenta.
§ 35
Obowiązki w zakresie informowania
1. Obowiązkiem lekarza jest udzielić pacjentowi wszelkich informacji niezbędnych do
świadomego wyrażenia zgody na poszczególne świadczenia zdrowotne.
2. Podmiot leczniczy informuje pacjenta, że warunkami ustalenia rzeczywistego stanu
zdrowia pacjenta są:
1) udzielanie prawdziwej i możliwie pełnej informacji o swoim stanie zdrowia,
dolegliwościach, objawach i okolicznościach ich powstania bądź odczuwania;
2) okazywanie na wezwanie lekarza wyników badań lub dokumentacji medycznej z innych
podmiotów leczniczych;
3) wykonywanie zalecanych badań diagnostycznych.
3. Lekarz zobowiązany jest do poinformowania pacjenta o braku możliwości określenia stanu
zdrowia lub jego kontroli w przypadku niewykonania zleconych badań, poinformowania
pacjenta o niebezpieczeństwach związanych z nieprzestrzeganiem zaleceń oraz omówić
ryzyka rozwoju choroby i jej powikłań, poinformowania pacjenta o niebezpieczeństwie
nawrotu choroby lub jej powikłań związanych z przedwczesnym kończeniem zaleconej
terapii lub jej samodzielnym modyfikowaniem, poinformowania pacjenta o konieczności
informowania innych lekarzy o przyjmowanych lekach.
4. W przypadku, w którym pacjent odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub
świadczeniom zdrowotnym, lekarz obowiązany jest poinformować pacjenta o negatywnych
następstwach, które mogą wyniknąć z niewykonania świadczenia. Jeżeli pacjent nadal
odmawia poddania się badaniom diagnostycznym lub świadczeniom leczniczym zleconym
przez lekarza, lekarz ma prawo zwrócenia się do pacjenta o złożenie stosownego
oświadczenia na piśmie.
§ 36
Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne
Obowiązki osób wykonujących zawody medyczne jest w szczególności:
1) punktualne rozpoczynanie pracy zgodnie z ustalonym grafikiem wizyt;
2) informowanie o planowanych nieobecnościach w pracy z minimum 2-tygodniowym
wyprzedzeniem;
3) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wytycznymi Podmiotu leczniczego;
4) weryfikacja grafiku wizyt w celu wykluczenia możliwości pominięcia pacjenta umówionego
na wizytę;
5) informowanie na piśmie o problemach powstałych przy wykonywaniu świadczeń
zdrowotnych, w tym o sporach z pacjentami w związku z wykonywanymi świadczeniami
zdrowotnymi;
6) stosowanie się do zasad bezpieczeństwa systemu IT Podmiotu leczniczego (logowanie,
wylogowywanie się) po zakończeniu wizyty oraz nieprzekazywanie danych logowania
osobom trzecim);
7) weryfikowanie tożsamości pacjenta zgłaszającego się na wizytę;
8) informowanie pacjentów o opłatach za wykonane dodatkowo świadczenia i konieczności
ich uiszczania;
9) noszenie odpowiedniej odzieży medycznej;
10) uczestniczenie w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
§ 37
Prawa pacjenta
1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych przysługują prawa określone w
ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w
przepisach odrębnych.
2. Informacja o prawach pacjenta udostępniana jest w Podmiocie leczniczym poprzez ich
umieszczenie w niniejszym regulaminie i umieszczenie go w miejscu ogólnodostępnym oraz
na stronie internetowej Podmiotu.
3. Pacjenci korzystający ze świadczeń zdrowotnych podmiotu leczniczego mają prawo
do:
1) ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.))
2) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej
na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów
laboratoryjnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji
ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej,
opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do
świadczeń,
3) natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta,
4) intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
5) umierania w spokoju i godności,
6) uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia,
rokowaniu,
7) wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń
zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy
prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez
takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania
się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym,
8) wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
9) wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w
powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności
dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu
informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego
eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o
możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W
przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym
poinformować,
10) wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w
badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za
równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch
świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków
i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego,
11) wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz
cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie,
12) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę
wskazaną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej,
13) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest
niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego
zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta,
14) wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie
sekcji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej,
15) dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela
ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez pacjenta
upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie m.in.: wglądu w
zakładzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
16) ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji
związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem
zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
17) uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania
świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz
odmówił udzielenia świadczenia,
18) dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej.
19) złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej
izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i
deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.
4. Pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Podmiocie ma prawo
do:
a) świadczenia usług odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
opartych na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia
chorób, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń do
korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury
ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
b) natychmiastowej pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
c) uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz
rokowaniu,
d) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zakład, w
tym profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
e) zachowania tajemnicy informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
f) poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń
zdrowotnych,
g) dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela
ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej w wysokości nie wyższej aniżeli określonej
art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zm.),
h) zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego w sytuacji jeżeli mają
one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
5. Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
www.bpp.waw.pl
bezpłatna infolinia Biura:
0-800-190-590
e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl
§ 38
Obowiązki pacjenta
1. Do obowiązków pacjenta należy w szczególnosci:
1) przestrzeganie regulaminu Podmiotu leczniczego;
2) przestrzeganie zasad higieny osobistej;
3) stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
4) szanowanie mienia Podmiotu leczniczego,
5) przestrzeganie zaleceń lekarza.
V.
BONY UPOMINKOWE (VOUCHERY) ORAZ KARTA KLIENTA (VIP CARD)
§ 39
1. Podmiot oferuje sprzedaż bonów upominkowych (voucherów), które mogą zostać
wykorzystane jako forma płatności za usługę świadczoną przez Podmiot.
2. Wydawcą bonów upominkowych (voucherów) jest Podmiot.
3. Bony upominkowe (vouchery) mogą zostać wystawione na:
a) okaziciela
b) konkretną osobę (imienny),
c) określony zabieg, wizytę, usługę z oferty Podmiotu,
b) określoną kwotę.
4. Płatność za bon upominkowy (voucher) może być dokonana gotówką, kartą płatniczą lub
przelewem na rachunek bankowy Podmiotu.
5. Bon upominkowy (voucher) upoważnia do skorzystania z usług Podmiotu zgodnie z
obowiązującym cennikiem i wartością bonu upominkowego (vouchera).
6. Bon upominkowy (voucher) posiada:
a) Numer porządkowy,
b) Kwotę wartości lub nazwę usługi,
c) Imię i nazwisko lub informację „ na okaziciela”,
d) Termin lub datę w jakiej bon upominkowy (voucher) powinien zostać zrealizowany w
Podmiocie,
7. Bon upominkowy (voucher) można wykorzystać podczas jednej lub kilku
wizyt/usług/zabiegów o ile nie przekroczy wartości lub ilości wskazanej na bonie.
8. W przypadku bonu upominkowego (vouchera) kwotowego, cena zabiegu/usługi/wizyty
opłacanego bonem podarunkowym (voucherem) określana jest według aktualnie
obowiązującego cennika tj. według ceny usług obowiązującej w Podmiocie w momencie
realizacji (wykorzystania) bonu upominkowego (vouchera).
9. W przypadku bonu upominkowego (vouchera) na konkretną usługę/zabieg/wizytę lub
serię usług/zabiegów/wizyt, jeżeli od nabycia bonu upominkowego (vouchera) do jego
realizacji cena usługi lub serii usług uległa zmianie lub jest objęta promocją, Podmiot nie
dokonuje zwrotów ani nie żąda dopłaty co aktualnej ceny.
10. W przypadku bonu upominkowego (vouchera) na określoną kwotę, osoba zamierzająca
zrealizować bon upominkowy (voucher) może dokonać dopłaty do bonu jeżeli wybrana
przez nią usługa ma wyższą cenę niż wskazaną na bonie.
11. W przypadku bonu upominkowego (vouchera) na określoną usługę, osoba zamierzająca
zrealizować bon upominkowy (voucher) może dokonać zmiany usługi/wizyty/zabiegu
wskazanej na bonie na inną usługę w tej samej cenie albo dokonać dopłaty do bonu
jeżeli wybrana przez nią usługa/zabieg/wizyt ma wyższą cenę niż wskazaną na bonie. W
tym wypadku tj. dopłaty, decydują ceny wizyty/zabiegu/usługi do których dokonywana
jest dopłata, obowiązujące w momencie realizacji bonu upominkowego (vouchera).
12. Osoba zamierzająca zrealizować bon upominkowy (voucher) zobowiązana jest do
wcześniejszej rezerwacji terminu usługi/wizyty/zabiegu zgodnie z zasadami określonymi
w par. 6.
13. W przypadku zapłaty za usługę za pomocą bonów upominkowych (voucherów) osoba
zamierzająca zrealizować bon upominkowy (voucher) jest obowiązana wydać jego
oryginał, za pomocą którego dokonuje płatności przed wykonaniem usługi.
14. W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego (vouchera), IMAGE nie wydaje
jego duplikatu.
§ 40
1. Podmiot wydaje karty lojalnościowe (klienta) zwane VIP CARD.
2. Karta lojalnościowa (klienta) służy uzyskaniu przez klienta określonej gratyfikacji w
zamian za korzystanie z usług Podmiotu.
3. Podmiot wydaje dwa rodzaje kart: srebrną i złotą.
4. Kartę srebrną klient otrzymuje w przypadku skorzystania z usług/zabiegów/wizyt w
Podmiocie na łączą kwotę 30 000 zł.
5. Kartę złotą klient otrzymuje w przypadku skorzystania z usług/zabiegów/wizyt w
Podmiocie na łączą kwotę 50 000 zł.
6. Do kwot, o których mowa w ust.4 i 5 nie są wliczane kwoty za zabiegi i usługi z zakresu
chirurgii i chirurgii plastycznej.
7. Po osiągnięciu kwoty, o której mowa w ust.4 klient otrzymuje stały rabat (obniżenie ceny)
w wysokości 5% na wszystkie usługi/zabiegi/wizyty oferowane przez Podmiot.
8. Po osiągnięciu kwoty, o której mowa w ust.4 klient otrzymuje stały rabat (obniżenie ceny)
w wysokości 10% na wszystkie usługi/zabiegi/wizyty oferowane przez Podmiot.
9. Każdy klient może mieć jedną kartę klienta.
10. W przypadku utraty lub zniszczenia karty klienta Podmiot nie wydaje jej duplikatu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
Zagadnienia dodatkowe
1. Regulamin wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem podpisania przez osoby
zarządzające Podmiotem leczniczym.
2. Z treścią Regulaminu zostają zapoznani wszyscy pracownicy, świadczeniobiorcy,
zleceniobiorcy lub współpracownicy Podmiotu leczniczego.
3. Zmiany Regulaminu będą wprowadzone pisemnie i podawane do wiadomości
pracowników współpracowników, świadczeniobiorców, zleceniobiorców i pacjentów.
Regulamin wchodzi w życie:
dnia ………………………….2024r. ……………………………………….
Załącznik nr 1
Struktura organizacyjna Podmiotu leczniczego
Natural Skin Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Natural Skin Medical Aesthetic
KOSMETOLOŻKI
LEKARZE
SPECIALIŚCI
ADMINISTRACJA/
REJESTRACJA
Załącznik 2
Wysokość opłaty za kopię dokumentacji medycznej
1. Opłata za wydanie dokumentacji medycznej, w przypadku żądania przez pacjenta lub
opiekuna prawnego dokumentacji medycznej po raz drugi w tym samym zakresie wynosi:
a) 0,53 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (opłata za jedną stronę)
b) 3,02 zł – za informatyczny nośnik danych,
c) 15,08 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (jedna strona).
17. W przypadku wysłania dokumentacji medycznej pocztą tradycyjną lub kurierem opłata
ustalana jest indywidualnie w zależności ilości dokumentacji oraz miejsca jej dostarczenia a
także wyboru operatora-zgodnie z jego aktualnym cennikiem. Opłatę tę ponosi osoba
żądająca wysłania wydanej dokumentacji medycznej.
Wchodzi w życie:
dnia ………………………2024r.

Aktualności

Wakacyjna oferta specjalna
2024/06/04

Wakacyjna oferta specjalna

Sprawdź jak dużo możesz zaoszczędzić wybierając nasze letnie pakiety :)


KLIKNIJ W LOGO ZAREZERWUJ WIZYTĘ