Regulamin

REGULAMIN
Natural Skin Sp. z o.o.
REGULAMIN Natural Skin Sp. z o.o.

§ 1 Definicje.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Natural Skin – Natural Skin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Małgorzata Głodek, Łukasz Kozak, Paulina Wojniłowicz, Jagoda Jeżewska, ul. Krasińskiego 10/5, 71-435 Szczecin, NIP: 8513270370, REGON: 52121375800000.
2) Klient ? osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są Usługi.
3) Lokal Natural Skin ? lokal znajdujący się przy ul. Krasińskiego 10/5 w Szczecinie.
4) Usługa ? Zabiegi i/lub Konsultacje świadczone przez Natural Skin w ramach jej działalności
gospodarczej i wykonywane na rzecz Klienta przez jednego ze wspólników Natural Skin, osobę
zatrudnioną w Natural Skin lub współpracującą z Natural Skin.
5) Zabieg – zabieg kosmetyczny lub zabieg medycyny estetycznej wykonywany na rzecz
Klienta przez jednego ze wspólników Natural Skin, osobę zatrudnioną w Natural Skin lub współpracującą z Natural Skin.
6) Konsultacja ? usługa polegająca na odbyciu przez Klienta wizyty w Lokalu Natural Skin, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Klienta, wskazywane są zalecenia i wskazówki, a
także możliwe metody do zastosowania wobec Klienta w ramach usług oferowanych
przez Natural Skin.
7) Cennik – aktualne zestawienie oferowanych przez Natural Skin Usług wraz z cenami, które
są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
8) Dokument – każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
9) Leki – produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne, które Klient nabywa we własnym zakresie na podstawie zalecenia
lekarza współpracującego z Natural Skin i w związku z wykonaniem Usługi.
10)Substancje – substancje niebędące produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, które są używane przez Klienta
w związku z wykonaniem Usługi, w szczególności kosmetyki w rozumieniu przepisu art.
2 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

§ 2 Zasady świadczenia Usług.
1. Usługi świadczone są przez Natural Skin na rzecz osób pełnoletnich, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych. Usługi mogą być świadczone na rzecz
osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnej tylko za pisemną
zgodą przedstawiciela ustawowego tych osób.
2. Wykonanie przez Natural Skin Usługi na rzecz Klienta odbywa się po zapoznaniu się i podpisaniu przez Klienta stosownej dokumentacji, na którą składają się:
a) Karta Klienta,
b) Zgoda Klienta na zabieg,
c) Deklaracja Klienta,
d) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Niepodpisanie przez Klienta dokumentacji, o której mowa wyżej jest równoznaczne z
odmową jego wykonania.
4. Warunkiem wykonania przez Natural Skin Zabiegu na rzecz Klienta jest zakwalifikowanie
go do Zabiegu przez upoważnioną osobę, poinformowanie go o możliwych
negatywnych następstwach wykonania Zabiegu oraz ryzyku wystąpienia zdarzeń
niepożądanych oraz podpisanie Zgody na Klienta na zabieg.
5. Natural Skin zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi na rzecz Klienta w każdym
czasie, w szczególności w sytuacji, w której jego stan zdrowia zgodny z Oświadczeniem
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa negatywnych następstw lub zwiększenie
ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
6. Natural Skin może zalecić, aby przed dokonaniem Zabiegu Klient poddał się badaniom
lekarskim celem ustalenia ogólnego stanu zdrowia i wykrycia ewentualnych
przeciwwskazań do dokonania Zabiegu, uzależniając od tego wykonanie Usługi na rzecz
Klienta. Badania takie winny być wykonane przez Klienta we własnym zakresie, na jego
koszt i ryzyko.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że istotą Usług wykonywanych przez Natural Skin w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą,
niegwarantujące jednak osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter.

§ 3 Wykonywanie zabiegów.
1. Natural Skin oferuje Usługi z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, podologii
2. Wszystkie Usługi wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę,
wykształcenie oraz doświadczenie.
§ 4 Obowiązki Stron.
1. Natural Skin zapewnia wykonanie Usługi przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.
2. Natural Skin dokłada należytej staranności, aby sprzęt do wykonania zabiegu funkcjonował
prawidłowo, był sprawny, czysty i zdezynfekowany.
3. Przed wykonaniem Usługi Klient obowiązany jest podpisać dokumentację wymienioną w
§ 2 ust. 2 Regulaminu.
4. Wypełniając przedłożoną Klientowi przez Natural Skin dokumentację Klient ma obowiązek
podawać informacje zgodnie z prawdą i nie zatajać żadnych informacji, o których
udzielenie został poproszony.
5. W razie podania informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których
udzielenie Klient został poproszony Natural Skin, ani osoby w niej zatrudnione lub z nią
współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki Usługi
lub jego niepożądane następstwa, których można było uniknąć, gdyby Klient podał
prawdziwe informacje lub informacji nie zataił.
6. Klient obowiązany jest niezwłocznie poinformować Natural Skin jeśli uzna, że Usługa
przygotowywana jest lub przeprowadzona w sposób niefachowy lub jego
zastrzeżenia budzi funkcjonowanie sprzętu wykorzystywanego do wykonania Usługi.
7. W sytuacji, w której Klient nie jest zadowolony z efektu lub skutku
wykonania Usługi, winien poinformować Natural Skin o planowanym powtórzeniu
Usługi. Informacja winna być udzielona na piśmie pod rygorem
utraty prawa do dochodzenia odszkodowania w części dotyczącej kosztów
powtórnej Usługi lub Usługi w obrębie tego samego obszaru ciała.
8. Ponadto Klient obowiązany jest:
a) stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz innych wewnętrznych regulacji
dotyczących zasad świadczenia Usług, które zostaną mu udostępnione w Natural Skin lub
które są dostępne na stronie internetowej Natural Skin,
b) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Natural Skin napojów
alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych
substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Klienta, lub też powodować lub
zwiększać ryzyko powikłań za równo podczas jak i po zabiegu,
c) do okazania na żądanie Natural Skin lub jej personelu ważnego dokumentu tożsamości
pozwalającego zidentyfikowanie Klienta,
d) dbania o mienie Natural Skin pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej,
e) przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania zaleceń personelu Natural Skin,
f) poszanowania godności personelu Natural Skin oraz pozostałych Klientów, a także
kulturalnego zachowania się,
g) w czasie przebywania w Natural Skin pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego
wyznaczonym, a w odniesieniu do przedmiotów wartościowych i pieniędzy ? zabrać
ze sobą na czas wykonywania Usługi lub złożyć do depozytu w Natural Skin pod rygorem
braku odpowiedzialności Natural Skin za rzeczy Klienta.
9. W Natural Skin obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Klient powinien stawić się w Natural Skin przynajmniej 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego
Zabiegu/Konsultacji, tj. w szczególności podpisać stosowną dokumentacją przedłożoną
przez Natural Skin.
10. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie Klienta na zabieg bez
konsekwencji jego skrócenia, lecz nie więcej niż o 15 minut. Spóźnienie powyżej 15
minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny.
Spóźnianie Klienta nie może prowadzić do przesunięcia czasu następnego zabiegu. O
spóźnieniu Klient powinien informować niezwłocznie telefonicznie przed planowaną
godziną rozpoczęcia Zabiegu.

§ 5 Prawa Klienta.
Klient ma prawo do:
a) poszanowania jego praw, w szczególności prawa do
poszanowania godności oraz prawa do prywatności,
b) informacji o stanie zdrowia i proponowanych Usługach oraz
dających się przewidzieć skutkach, w tym o ryzyku wystąpienia negatywnych
następstw lub zdarzeń niepożądanych. Klient ma prawo do tego, aby wszelkie
swoje wątpliwości konsultować z osobą, która ma wykonać Usługę. Prawo do
informacji przysługuje Klientom, którzy ukończyli 16 lat, a także
przedstawicielom ustawowym Klientów, którzy nie ukończyli 18 lat,
c) wskazania osoby, której Natural Skin będzie mogła udzielać informacji
na temat wykonanych Usług oraz innych informacji uzyskanych w związku z
wykonaniem Usługi. Udzielenie zgody bez wyszczególnienia rodzaju informacji
oznacza zgodę na udzielanie wszelkich informacji związanych z Usługą,
d) ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu
zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich
innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci,
e) wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia,
chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych.

§ 6 Odpowiedzialność Natural Skin.
1. Natural Skin ponosi odpowiedzialność za osoby przez nią zatrudnione lub świadczące na jej rzecz usługi wobec Klientów.
2. Natural Skin, osoby w niej zatrudnione, ani osoby z nią współpracujące nie ponoszą
odpowiedzialności za negatywne następstwa Usługi, które są wynikiem
nieprzestrzegania przez Klienta jego obowiązków, niestosowania się do zaleceń,
wyłącznej winy lub rażącego niedbalstwa Klienta lub wynikają z działania lub
zaniechania osób zatrudnionych w Natural Skin jeśli działania lub zaniechania tych osób nie
pozostawały w związku z ich obowiązkami pracowniczymi.
§ 7 Sposób kierowania Natural Skin.
Do prowadzenia spraw Natural Skin i reprezentowania jej na zewnątrz, w tym w stosunkach z
Klientami, uprawnieni są wspólnicy Natural Skin .

§ 8 Płatności.
1. Za wykonanie Usługi należne jest wynagrodzenie według Cennika obowiązującego w
Natural Skin dostępnego w postaci elektronicznej na stronie internetowej Natural Skin lub postaci
papierowej udostępnionej w lokalu Natural Skin.
2. Wynagrodzenie płatne jest najpóźniej bezpośrednio po wykonaniu Usługi.
3. Wynagrodzenie płatne jest, według wyboru Klienta, gotówką, kartą płatniczą lub
przelewem na rachunek bankowy Natural Skin (przelew musi zostać zaksięgowany przez Natural Skin
najpóźniej przed rozpoczęciem wykonania Usługi).
4. Natural Skin dopuszcza możliwość zapłaty przez Klienta za wykonaną Usługę z odroczonym
terminem płatności, jednakże każdorazowo za wyłączną zgodą Natural Skin, po indywidulanym
uzgodnieniu takiej formy płatności z, po uprzednim pisemnym zobowiązaniu się Klienta
do zapłaty.
5. Potwierdzeniem zakupu Usługi jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być
wystawiona na podstawie uprzednio wystawionego paragonu, wyłącznie w przypadku
podania przez Klienta numeru NIP i jego umieszczenia przez Natural Skin na paragonie.
6. Natural Skin dopuszcza możliwość stosowania rabatów, zniżek, bonów upominkowych a także
innych akcji promocyjnych na świadczone Usługi. Promocje i rabaty nie łączą się.

§ 8aZadatek
1. Natural Skin zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków na poczet wynagrodzenia za Usługi.
2. W odniesieniu do Usługi makijażu permanentnego każdorazowo stosuje się obowiązkowy
zadatek w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych).
3. Termin płatności zadatków, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 3 (trzy) dni licząc od
umówienia wizyty (zamówienia Usługi).
4. W przypadku zapłaty zadatku przelewem na rachunek bankowy Natural Skin, wymagane jest
przesłanie potwierdzenia przelewu na adres poczty elektronicznej Natural Skin przed
wykonaniem Usługi.
5. Brak zapłaty zadatku we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją przez
Klienta z umówionej wizyty (rezygnacja z Usługi), bez prawa do żądania wykonania
Usługi i dochodzenia roszczeń.
6. W przypadku uiszczenia zadatku, Klientowi przysługuje prawo do zmiany terminu
wykonania Usługi, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed ustalonym pierwotnym terminem
realizacji Usługi. W przypadku niedochowania tego terminu, Natural Skin przysługuje prawo
odmowy zmiany terminu i zachowania uiszczonego uprzednio zadatku, bez konieczności
jego zwrotu na rzecz Klienta.
7. Natural Skin przysługuje prawo do zatrzymania wpłaconego przez Klienta zadatku, bez
konieczności jego zwrotu na rzecz Klienta, również w przypadku nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa Klienta na termin wykonania Usługi. Niezależnie od prawa do
zatrzymania zadatku, Natural Skin zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
8. Przez usprawiedliwione niestawiennictwo rozumie się sytuacje losowe, których nie można
było przewidzieć, takie jak choroba, wypadek, uraz, rozstrój lub uszkodzenie ciała itp.
uniemożliwiające w sposób obiektywny stawiennictwo w Natural Skin na termin wykonania
Usługi.
9. Każdy przypadek usprawiedliwienia niestawiennictwa Natural Skin będzie rozpatrywało
indywidualnie, na podstawie informacji i dokumentów (w szczególności zwolnienie
lekarskie) dostarczonych przez Klienta.
10. Niestawiennictwo winno zostać usprawiedliwione najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni
licząc od ustania przyczyny niestawiennictwa.
11. W przypadku niemożności wykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Natural Skin,
uiszczony uprzednio zadatek podlega zwrotowi w pełnej wysokości w terminie 7 dni
licząc od ustalonego terminu wykonania Usługi, chyba że Klient zdecyduje się na
wykonanie Usługi w późniejszym terminie, wówczas uiszczony zadatek podlega
zarachowaniu na poczet Usługi wykonanej w innym terminie.

§ 9 Reklamacje.
1. Reklamacja winna być skierowana wobec Natural Skin w formie pisemnej niezwłocznie
po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.
2. W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z
Natural Skin, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą
przedmiotem reklamacji Usługą oraz do stawienia się do Natural Skin, o ile będzie to
niezbędne do ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zgłoszenia lub odpowiednio od
daty, o której mowa w ust. 2 powyżej. Natural Skin poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i
zaproponuje sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu.

§ 10 Odstąpienie od umowy.
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej do chwili rozpoczęcia
wykonywania na jego rzecz Usługi.
2. Jeżeli wykonanie zabiegu wiąże się z koniecznością nabycia przez Natural Skin preparatów,
leków lub substancji, Klient odstępując od umowy obowiązany jest
do pokrycia kosztów ich nabycia, o ile został poinformowany o konieczności
nabycia, a nabycie już nastąpiło. Natural Skin może potrącić należną z tego tytułu
kwotę z kwoty wynagrodzenia, jakie winno być zwrócone Klientowi.
3. W razie odstąpienia od umowy, za wykonanie której Klient uiścił wynagrodzenie
przed dniem jej wykonania zwrot wynagrodzenia nastąpi ? niezależnie od
sposobu płatności ? przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
Wskazanie numeru rachunku bankowego winno nastąpić na piśmie lub w drodze
mailowej.
4. Jeśli płatność za usługę została zrealizowana przelewem zwrot uiszczonego
wynagrodzenia nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego przelano środki
tytułem wynagrodzenia. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o kwotę poniesionych
kosztów, jeśli konieczne były one do przygotowania zabiegu, lub musiały być uiszczone z
mocy prawa (podatki).

§ 11 Dokumentacja i dane osobowe.
1. W związku ze świadczeniem Usług Natural Skin sporządza i gromadzi dokumentację Klienta, na
którą składają się w szczególności oświadczenia Klienta, wyniki jego badań, dokumenty
wytworzone w procesie świadczenia Usługi, a także po
wykonaniu Usługi.
2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność dokumentacji w zakresie, w
jakim zawiera ona informacje udzielone przez Klienta.
3. Natural Skin prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych
oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
4. Wraz z przystąpieniem do sporządzania dokumentacji Klienta Klient wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i inne postanowienia dotyczące
danych osobowych zawarte są w stosownym oświadczeniu dotyczącym przetwarzania na
danych osobowych.
5. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie
zgody na ich przetwarzanie w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest
konieczne dla prawidłowego wykonania Usługi oznacza odstąpienie od Umowy.
6. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO), a także ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§ 12 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2021r. i zastępuje Regulamin w brzmieniu
obowiązującym przed tą datą.
2. Do niniejszego Regulaminu w zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie znajdują w
szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania Usługi będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny w Szczecinie.
4. Natural Skin zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z tym
zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Klienta przed
wejściem w życie zmian Regulaminu.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Natural Skin: www.naturalskinclinic.pl, a także
w lokalu Natural Skin przy ul. Krasińskiego 10 w Szczecinie.

Aktualności

BLACK WEEK
2023/11/20

BLACK WEEK

Kliknij i sprawdź jakie zabiegi wykonasz w specjalnej cenie :)


KLIKNIJ W LOGO ZAREZERWUJ WIZYTĘ